z dnia 24.09.2017 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs, organizowany w dniach 24.09-06.10.2017 r. (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest właściel serwisu Kosą po patelni – Karol Kosiński oraz Sklep 10x reprezentowany przez właścicielkę Justynę Pielech (dalej „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 24 września 2017 r. od chwili zamieszczenia posta konkursowego na profilu Kosą po patelni i Sklep 10x na Facebooku (dalej: „Post Konkursowy”), do 06 października 2017, do godziny 23:59.
 6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilów na Facebooku: www.facebook.com/KosaPoPatelni i www.facebook.com/Sklep10x (dalej „Profile”).

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zadanie Konkursowe

 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy śledzić Profile na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KosaPoPatelni i https://www.facebook.com/Sklep10x), wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako najbardziej kreatywna odpowiedź na treść w Poście Konkursowym zgodnie ze wskazówkami, zawartymi w danym Poście Konkursowym.
 2. Zadanie konkursowe należy umieścić w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej w komentarzu pod Postem Konkursowym. Zgłoszenia będą oceniane pod względem kreatywności rozwiązania zadania konkursowego zawartego w Poście Konkursowym i ciekawego opisu (dalej: „Odpowiedź”). Odpowiedź musi zawierać również, oznaczenie poprzez aktywny link osoby z grona znajomych Uczestnika.
 3. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Odpowiedź w komentarzu na Post Konkursowy, dwuosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni jednego Uczestnika, którego Odpowiedź zostanie nagrodzona Nagrodą.
 4. Laureat wyłoniony spośród Odpowiedzi, zgłoszonych w komentarzu pod Postem Konkursowym zostanie ogłoszony w terminie 5 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu, na Profilach Organizatora, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Odpowiedź. W przypadku zgłoszenia kilku Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszą zgłoszoną.
 6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, rozumianym jako przygotowanie i zgłoszenie Odpowiedzi, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik powinien wziąć udział w Konkursie tylko w przypadku, w którym akceptuje postanowienia Regulaminu. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści (w tym Odpowiedzi) zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, a także zagrażających dobrom osobistym Organizatora lub stanowiących treści służące promocji podmiotów trzecich.
 8. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszył Regulamin Konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę na którą składa się: Forma do tart firmy STONELINE o wartości 69,95 zł brutto oraz Misa głęboka drewniana Skep10x o wartości 65,90 zł brutto.
 2. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Facebook, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej wiadomości prywatnej do Profil Organizatora, na którym pojawił się Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.
 4. Wiadomość zawierająca powyższe informacje powinna być przesłana przez laureata w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na Profilach, o którym mowa w § 3 ust. 1.
 5. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w §4 punkt 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych adresowych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 7. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 8. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na adres e-mail: [email protected] lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres e-mail, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora na stronie WWW: http://kosapopatelni.pl/regulamin-konkursu-kosa-patelni-sklep-10x oraz na Profilach organizatora.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.